Hematologia

Hematologia

Analizator hematologiczny MEK-7300

Analizator hematologiczny MEK-7300

Japoński analizator hematologiczny 5-DIFF, 25 parametrów z różnicowaniem WBC na 5 populacji, z możliwością pomiaru samego CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, NE%, NE#, LY%, LY#, MO%, MO#, EO%, EO#, BA%, BA#, IG%, IG#

Wydajność: 60 próbek/godz. (probówki otwarte); 48 próbek/godz. (probówki zamknięte)

Obsługa z poziomu wbudowanego, dużego kolorowego ekranu dotykowego (10.4 cala):

 • Niezwykle prosta i intuicyjna obsługa analizatora

 • Przewodnik ekranowy z wyświetlanymi instrukcjami dla użytkownika

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna

 • Cytometria przepływowa z laserem półprzewodnikowym

 • Optyczny pomiar hemoglobiny z użyciem odczynników bezcjankowych

Opatentowana przez Nihon Kohden technologia pomiaru laserowego:

 • Innowacyjna detekcja rozproszenia światła laserowego pod 3 kątami, bez barwienia
  i chemicznego oddziaływania na leukocyty

 • Informacje o rozmiarze leukocytów uzyskiwane są na podstawie przedniego światła rozproszonego o małym kącie; informacje o budowie komórkowej i jej złożoności na podstawie przedniego światła rozproszonego o dużym kącie, a informacje o ziarnistości komórek uzyskiwane są na podstawie światła bocznego

 • Przekroje trójwymiarowego obrazu stworzonego przez algorytmy oprogramowania przedstawione są w postaci 3 skatergramów, dając przejrzystą klasyfikację 5 populacji WBC

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki:

 • Probówki zamknięte z przekłuwaniem korków; przekłuwanie korków za pomocą niezależnej igły, brak narażenia igły próbkowej na uszkodzenia spowodowane ciągłem przekłuwaniem korków

 • Probówki otwarte, które można zmierzyć w statywie lub podstawić pod igłę próbkową wysuwającą się na zewnątrz analizatora

3 tryby wykonywania pomiarów:

 • Tryb zamknięty – probówki zamknięte (próżniowe, aspiracyjno-próżniowe, z przekłuwalnym korkiem)

 • Tryb otwarty – probówki otwarte; możliwość pobrania próbki z dowolnej probówki, łącznie
  z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka), bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem

 • Tryb predylucji – dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, pobranych do kapilary, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator

Mała objętość próbki:

 • CBC+DIFF – 55 ul

 • CBC – 35 ul

 • Tryb predylucji – 20 ul lub 10 ul (CBC)

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator

Dodatkowe tryby rozcieńczeń próbek wykonywane automatycznie przez analizator:

 • Tryb wysokich/niskich rozcieńczeń – automatyczna zmiana współczynnika rozcieńczenia próbki przy wysokich WBC i niskich PLT z automatycznym przeliczeniem wyniku

 • Tryb zaawansowanych rozcieńczeń – automatyczne powtarzanie pomiarów niskich/bardzo niskich WBC i PLT z tej samej objętości krwi, bez konieczności ponownego wstawiania próbki

Automatyzacja pomiarów i czynności:

 • Automatyczne mycie igieł próbkowych po każdym pomiarze

 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze. W przypadku wykrycia zatoru, przepalenie kryzy i automatyczne powtórzenie pomiaru próbki

 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora

 • Możliwość zaprogramowania automatycznych cykli mycia na określoną godzinę

 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych. Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego

 • Automatyczna korekta dyskryminatorów PLT/RBC dla próbek patologicznych, tzw. „pływające dyskryminatory”

 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek)

 • Automatyczne flagowanie wyników

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych, 3 kolorowych skatergramów, 3 kolorowych histogramów (WBC, RBC i PLT), flag i alarmów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów

 • Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:

  • liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek

  • widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie w rozkładzie komórek

  • ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC w zakresie 50-200%

Wyświetlanie komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp. wraz z wskazówkami dla użytkownika.

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe

 • 5 odczynników:

  • Isotonac 3* – diluent

  • Hemolynac 3N* – odczynnik hemolizujący

  • Hemolynac 5 – odczynnik hemolizujący

  • Cleanac* – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów

  • Cleanac 3* – detergent do intensywnego mycia

 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie

 • Odczynniki oznaczone * używane w analizatorach 3-diff firmy Nihon Kohden

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków:

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego

 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach

 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

Możliwość zaprogramowania 5 różnych grup wartości referencyjnych

Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika

Możliwość edycji ID próbki po pomiarze

Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami. Uniknięcie błędów spowodowanych przypadkową zmianą warunków pomiarów lub zmianą kalibracji i innych ustawień przez osoby nieupoważnione

Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:

  • wartość średnia dwóch powtórzeń

  • R – różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami

  • wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni

  • średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni

  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD

  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami

  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli

  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika

  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru

  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie

  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli

  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie

 • L&J (Levey Jennings)

  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD

  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli

  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli

 • XB

  • Program służący do kontroli precyzji analizatora

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami

  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie

  • Prezentacja wyników na wykresach

 • XD CV

  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV

  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych

  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do analizatora drukarki zewnętrznej

Współpraca z siecią laboratoryjną LIS

Transmisja wyników liczbowych, histogramów i skatergramów do systemu laboratoryjnego lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze

Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej

Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych

Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej

Nieograniczona pamięć wyników, zapisywanych na kartach pamięci SD

Zakres pomiarowy i powtarzalność

WBC:

0 do 299 × 103/µL

CV do 2.0%

RBC:

0 do 14.9 x 106/µL

CV do 1.5%

HGB:

0 do 29.9 g/dL

CV do 1.5%

PLT:

0 do 1490 x 103/µL

CV do 4.0%

Kompaktowe rozmiary i mała waga:

 • 38 cm x 46 cm x 53 cm (szerokość/głębokość/wysokość)

 • Waga netto: ok. 35 kg

Producent: