Hematologia

Hematologia

Analizator hematologiczny MEK-6500

Analizator hematologiczny MEK-6500

Japoński analizator hematologiczny 3-DIFF, 19 parametrów z różnicowaniem WBC na 3 populacje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, PCT, MPV, PDW, LY%, LY#, MO%, MO#, GR%, GR#

Wydajność w trybie probówek otwartych: 60 próbek/godz.

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna

 • Metoda kolorymetryczna pomiaru hemoglobiny (bezcyjankowa)

Obsługa z poziomu kolorowego ekranu dotykowego:

 • Kolorowy ekran dotykowy 86 x 115 mm

 • Łatwa i intuicyjna obsługa analizatora

 • Przyciski skrótów ekranowych pozwalające przejść z głębi oprogramowania bezpośrednio do najczęściej używanych ekranów

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych (19 parametrów) i 3 kolorowych histogramów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów

 • Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:

 • liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek

 • widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie w rozkładzie komórek

 • normalne lub szerokie histogramy

 • ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/WBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC w zakresie 50-200%

Wyświetlanie flag, komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp.

Mała objętość próbki:

 • 30 ul krwi żylnej (w trybie normalnym)

 • 10 ul lub 20 ul w trybie predylucji

 • 10 ul (bezpośrednia aspiracja z kapilary)

Bezpieczeństwo pomiarów przez brak kontaktu z krwią – pomiary z probówek zamkniętych z przekłuwaniem korków i automatyczne przemywanie igły próbkowej po każdym pomiarze przez analizator

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki:

 • Probówki zamknięte (próżniowe i aspiracyjno-próżniowe) z przekłuwaniem korków; moduł przekłuwania probówek pozwala również na wstawianie probówek otwartych. Korki przekłuwane osobną igłą

 • Probówki otwarte – możliwość pobrania z dowolnej probówki, łącznie z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka) bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem

 • Tryb predylucji dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator

 • Tryb kapilarny – bezpośrednia aspiracja próbki z kapilary za pomocą adaptera, bez wstępnego rozcieńczania i przygotowania

 • Niezależne igły próbkowe dla trybu zamkniętego i otwartego oraz dodatkowa igła do przekłuwania korków (w celu ochrony igły próbkowej)

Aspiracja z probówek otwartych i zamkniętych

Tryb kapilarny

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator

Powtórzenia próbek wykraczających poza zakres wartości krytycznych przy zmianie współczynnika rozcieńczenia krwi przez analizator

Niski współczynnik rozcieńczenia krwi (1:200) w pomiarach WBC/PLT celem zapewnienia wysokiej precyzji przy bardzo niskich wartościach WBC/PLT

6 zaprogramowanych trybów rozcieńczeń próbek

Tryb

Opis

Zastosowanie

Normalny

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator

Rutynowe pomiary próbek

Wysoki

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 3 razy wyższym od trybu normalnego

Próbki z wysoką liczbą WBC

Wyższy

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 6 razy wyższym od trybu normalnego

Próbki z bardzo wysoką liczbą WBC

Niski

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku niższym niż w trybie normalnym

Próbki z bardzo niską liczbą WBC lub PLT

Kapilarny

Bezpośrednia aspiracja z kapilary bez wstępnego rozcieńczania przed aspiracją

Próbki pediatryczne

Predylucja

Próbka rozcieńczana wstępnie przed aspiracją przez analizator

Możliwy tylko w trybie probówek otwartych dla próbek krwi pobranych
z palca, pięty czy małżowiny usznej, kiedy pobierana jest bardzo mała objętość krwi

Tryb rozcieńczenia może być wybrany przed pomiarem próbki lub po pomiarze w trybie normalnym. Na podstawie uzyskanych wyników w trybie normalnym, analizator informuje o konieczności pomiaru próbki w innym trybie rozcieńczenia.

Automatyczne dozowanie diluentu w trybie rozcieńczenia wstępnego krwi

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe

 • 4 odczynniki:

  • Isotonac 3 – diluent

  • Hemolynac 3N – odczynnik hemolizujący

  • Cleanac – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów

  • Cleanac 3 – detergent do intensywnego mycia

 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie

 • Te same odczynniki używane w analizatorach 5-diff firmy Nihon Kohden

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego

 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach

 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

Wysoka dokładność i precyzja pomiarów:

 • Automatyczne mycie igły po każdym pomiarze

 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze

 • Automatyczne usuwanie zatoru, z automatycznym powtórzeniem pomiaru próbki

 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora

 • Możliwość zaprogramowania czterech automatycznych procesów napełniania i mycia na określoną godzinę

 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek) i zmienności temperatury odczynników

 • Zabezpieczenie kryzy przed zewnętrznymi zakłóceniami

 • Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu/zatoru, braku odczynnika

 • Automatyczny pomiar tła i samokontrola przy uruchomieniu analizatora

Bardzo dobra korelacja wyników z Sysmex ® XE-5000

XE-5000 / MEK-6500 (n=123)

Parametr

Regresja

Korelacja

WBC

y = 1.007x + 0.912

0.998

RBC

y = 1.008x – 3.309

0.998

PLT

y = 0.963x + 0.913

0.983

HCT

y = 1.025x – 0.863

0.992

HGB

y = 1.023x – 0.202

0.997

MCV

y = 1.001x + 0.436

0.955

MCH

y = 1.002x + 0.171

0.980

MPV

y = 0.746x + 2.819

0.906

RDW-CV

y = 0.728x + 3.539

0.946

RDW-SD

y = 0.785x + 14.112

0.902

PCT

y = 0.961x + 0.0162

0.969

Higashi Matsuyama Medical Association Hospital

Automatyczne dostosowywanie się dyskryminatorów w przypadku próbek patologicznych, tzw. „pływające” dyskryminatory:

 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych

 • Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego

Pomiary próbek:

 • Pojedyncze lub w dublecie i wyświetlanie wyniku uśrednionego

 • Możliwość wybrania przed pomiarem rodzaju próbki (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.) i przypisanie jej właściwego zakresu norm

 • Automatyczne powtarzanie próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) z bardzo niskimi płytkami – możliwość wybrania progu, od którego wykonywane będą powtórzenia lub wyłączenie powtórzeń

 • Automatycznie powtórzenia próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) w przypadku wystąpienia alarmu w trakcie pomiaru

 • Powtarzanie próbek patologicznych z wynikami poniżej/powyżej zakresu krytycznego przy zmianie stosunku rozcieńczenia próbki przez analizator

 • Flagowanie wyników – wyniki poza zakresem, błędy, anomalie, alarmy

Wartości referencyjne

 • Możliwość zaprogramowania 8 różnych grup wartości referencyjnych dla różnych pacjentów (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.)

 • Wybór zakresów referencyjnych dla każdej próbki

 • Prezentacja zakresów referencyjnych na wydruku w postaci liczbowej i graficznej

Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika

Edycja wyników po pomiarze z możliwością zmiany ID próbki, rodzaju próbki i zakresu norm

Wyszukiwanie wyników wg ID, daty, rodzaju próbki i flag

Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami

Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:

  • wartość średnia dwóch powtórzeń

  • różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami

  • wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni

  • średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni

  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD

  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami

  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli

  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika

  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru

  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie

  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie

 • L&J (Levey Jennings)

  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD

  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli

 • XB

  • Program służący do kontroli precyzji analizatora

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami

  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie

  • Prezentacja wyników na wykresach

 • XD CV

  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV

  • Możliwość wyliczenia wartości średnich dla wszystkich wyników w pamięci i ich CV

  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych

Opcjonalna wbudowana drukarka termiczna:

 • Możliwość wyłączenia lub włączenia automatycznego wydruku po pomiarze

 • Konfiguracja parametrów na wydruku

 • Wydruk zakresów referencyjnych, również w postaci wykresu radarowego

 • Wydruk kontroli jakości oraz zawartości wyświetlonych ekranów

 • Wydruk ustawień analizatora

 • Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej

Wyniki pacjentów, kontroli jakości i ustawienia analizatora zapisywane na karcie SD. Ilość wyników zależna od pojemności karty (1 GB = ponad 15 000 wyników). Możliwość przeniesienia danych na komputer

Współpraca z siecią laboratoryjną LIS

Transmisja wyników liczbowych i histogramów do systemu laboratoryjnego bezpośrednio przez port RS-232 lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze

Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej

Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych

Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej

Zakres pomiarowy i powtarzalność

WBC:

0 do 599 x 103/μL

CV w zakresie 2.0%

RBC:

0 do 14.9 x 106/μL

CV w zakresie 1.5%

HGB:

0 do 29.9 g/dL

CV w zakresie 1.5%

PLT:

0 do 1490 x 103/µL

CV w zakresie 4.0%

Kompaktowe rozmiary i mała waga:

 • jeden z najmniejszych analizatorów 3-diff

 • 23 cm x 45 cm x 43 cm (szerokość/głębokość/wysokość)

 • waga netto: ok. 20 kg

Producent: