Hematologia

Hematologia

Analizator hematologiczny MEK-6400

Analizator hematologiczny MEK-6400

Japoński analizator hematologiczny 3-DIFF, 18 parametrów z różnicowaniem WBC na 3 populacje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PCT, MPV, PDW, LY%, LY#, MO%, MO#, GR%, GR#

Wydajność w trybie probówek otwartych: 60 próbek/godz.

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna

 • Metoda kolorymetryczna pomiaru hemoglobiny (bezcyjankowa)

Obsługa z poziomu kolorowego ekranu dotykowego:

 • Kolorowy ekran dotykowy 86 x 115 mm

 • Łatwa i intuicyjna obsługa analizatora

 • Przyciski skrótów ekranowych pozwalające przejść z głębi oprogramowania bezpośrednio do najczęściej używanych ekranów

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych i 3 kolorowych histogramów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów

 • Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:

  • liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek

  • widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie w rozkładzie komórek

  • normalne lub szerokie histogramy

  • ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/WBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC

  • w zakresie 50-200%

Wyświetlanie flag, komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp.

Mała objętość próbki:

 • 30 ul krwi żylnej (w trybie normalnym)

 • 10ullub20ulwtrybiepredylucji

Bezpieczeństwo pomiarów przez brak kontaktu z krwią – pomiary z probówek zamkniętych z przekłuwaniem korków i automatyczne przemywanie igły próbkowej po pomiarze przez analizator.

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki:

 • Probówki zamknięte (próżniowe i aspiracyjno-próżniowe) z przekłuwaniem korków; moduł przekłuwania probówek pozwala również na wstawianie probówek otwartych

 • Probówki otwarte – możliwość pobrania z dowolnej probówki, łącznie z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka), bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem

 • Tryb predylucji dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator

Powtórzenia próbek wykraczających poza zakres wartości krytycznych przy zmianie współczynnika rozcieńczenia krwi przez analizator

Niski współczynnik rozcieńczenia krwi (1:200) w pomiarach WBC/PLT celem zapewnienia wysokiej precyzji przy bardzo niskich wartościach WBC/PLT

5 zaprogramowanych trybów rozcieńczeń próbek:

TRYB

OPIS

ZASTOSOWANIE

NORMALNY

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator

Rutynowe pomiary próbek

WYSOKI

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 3 razy wyższym od trybu normalnego

Próbki z wysoką liczbą WBC

WYŻSZY

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 6 razy wyższym od trybu normalnego

Próbki z bardzo wysoką liczbą WBC

NISKI

Próbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku niższym niż w trybie normalnym

Próbki z bardzo niską liczbą WBC lub PLT

PREDYLUCJA

Próbka rozcieńczana wstępnie przed aspiracją przez analizator

Możliwy tylko w trybie probówek otwartych dla próbek krwi pobranych
z palca, pięty czy małżowiny usznej, kiedy pobierana jest bardzo mała objętość krwi

Tryb rozcieńczenia może być wybrany przed pomiarem próbki lub po pomiarze w trybie normalnym

Na podstawie uzyskanych wyników w trybie normalnym, analizator informuje o konieczności pomiaru próbki w innym trybie rozcieńczenia

Automatyczne dozowanie diluentu w trybie rozcieńczenia wstępnego krwi

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe

 • 4 odczynniki:

  • Isotonac 3 – diluent

  • Hemolynac 3N – odczynnik hemolizujący

  • Cleanac – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów

  • Cleanac 3 – detergent do intensywnego mycia

 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie

 • Te same odczynniki używane w analizatorach 5-diff firmy Nihon Kohden

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków:

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego

 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach

 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

Wysoka dokładność i precyzja pomiarów:

 • Automatyczne mycie igły po każdym pomiarze

 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze

 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora

 • Możliwość zaprogramowania czterech automatycznych procesów napełniania i mycia na określoną godzinę

 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek) i zmienności temperatury odczynników

 • Zabezpieczenie kryzy przed zewnętrznymi zakłóceniami

 • Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu/zatoru, braku odczynnika

 • Automatyczny pomiar tła i samokontrola przy uruchomieniu analizatora

Automatyczne dostosowywanie się dyskryminatorów w przypadku próbek patologicznych, tzw. „pływające” dyskryminatory:

 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych

 • Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego

Pomiary próbek:

 • Pojedyncze lub w dublecie i wyświetlanie wyniku uśrednionego

 • Możliwość wybrania przed pomiarem rodzaju próbki (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.) i przypisanie jej właściwego zakresu norm

 • Automatyczne powtarzanie próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) z bardzo niskimi płytkami – możliwość wybrania progu, od którego wykonywane będą powtórzenia lub wyłączenie powtórzeń

 • Automatycznie powtórzenia próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) w przypadku wystąpienia alarmu w trakcie pomiaru

 • Powtarzanie próbek patologicznych z wynikami poniżej/powyżej zakresu krytycznego przy zmianie stosunku rozcieńczenia próbki przez analizator

 • Flagowanie wyników – wyniki poza zakresem, błędy, anomalie, alarmy

Wartości referencyjne

 • Możliwość zaprogramowania 8 różnych grup wartości referencyjnych dla różnych pacjentów (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.)

 • Wybór zakresów referencyjnych dla każdej próbki

 • Prezentacja zakresów referencyjnych na wydruku w postaci liczbowej i graficznej

Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika

Edycja wyników po pomiarze, z możliwością zmiany ID próbki, rodzaju próbki i zakresu norm

Wyszukiwanie wyników wg ID, daty, rodzaju próbki i flag

Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami. Uniknięcie błędów spowodowanych przypadkową zmianą warunków pomiarów lub zmianą kalibracji i innych ustawień przez osoby nieupoważnione

Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:

  • X – wartość średnia dwóch powtórzeń

  • R – różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami

  • wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni

  • R – średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni

  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD

  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami

  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli

  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika

  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru

  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie

  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie

 • L&J (Levey Jennings):

  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD

  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli

 • XB:

  • Program służący do kontroli precyzji analizatora

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników

  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami

  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie

  • Prezentacja wyników na wykresach

 • XD CV:

  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV

  • Możliwość wyliczenia wartości średnich dla wszystkich wyników w pamięci i ich CV

  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych

Wbudowana drukarka termiczna:

 • Możliwość wyłączenia lub włączenia automatycznego wydruku po pomiarze

 • Konfiguracja parametrów na wydruku

 • Wydruk zakresów referencyjnych, również w postaci wykresu radarowego

 • Wydruk kontroli jakości oraz zawartości wyświetlonych ekranów

 • Wydruk ustawień analizatora

Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej

Współpraca z siecią laboratoryjną LIMS

Transmisja wyników liczbowych i histogramów do systemu laboratoryjnego bezpośrednio przez port RS-232 lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze

Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej

Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych

Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej

Zakres pomiarowy i powtarzalność:

WBC:

0 do 599 x 103/μL

CV do 2.0% (4.0 do 9.0 x 103/µL)

RBC:

0 do 14.9 x 106/μL

CV do 1.5% (5.0 x 106/µL)

HGB:

0 do 29.9 g/dL

CV do 1.5% (16 g/dL)

PLT:

0 do 1490 x 103/µL

CV do 4.0% (3.0 x 103/µL)

Kompaktowe rozmiary i mała waga:

 • jeden z najmniejszych analizatorów 3-diff

 • 23 cm X 45 cm X 38 cm (szer. / głęb. / wys.)

 • waga netto: ok. 18 kg

Producent: